Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
陶錦堯 講師

                         

講師名稱

陶錦堯 jin YaoTao

學歷

大同工商 機工科

信箱

096057@mail.hwu.edu.tw

現職

台北福華大飯店  飲務部經理兼大廳酒吧經理

學術專業

飲務管理/採購管理/成本控制/外燴飲務管理/面談技巧

證照

餐服丙級 飲料調酒丙級