Your browser does not support JavaScript!
 

 

分類清單
2016年第十屆台北國際菩提金廚獎 複賽會場

 

作品:根緣

醒吾科技大學 廖根緣同學

 

 

作品:田園樂

萬能科技大學 盛隆傑同學

 

 

作品:融‧相遇

德榮技術學院 林致偉